CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

Ak günler, çocukları için en iyi okulları açan ve onlara en iyi eğitimi veren ulusların olacaktır.
G. JOURET
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
DİKEY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğretimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirmeleriyle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrencilerin, örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı Kanunla 45 inci maddesine eklenen (e) bendi gereği hazırlanmıştır.

Dikey Geçiş İçin Başvuru Koşulları
Madde 4- İkinci madde kapsamındaki yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda söz konusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır. Adaylar dikey geçiş için yapılacak sınavlara en çok üç kez girebilirler. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar da başvurabilirler.

Kontenjan
Madde 5- Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. Bu kontenjanlar, sınavsız olarak meslek yüksekokulları programlarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmaz. Meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokulları ve açıköğretimin hangi programına bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmelerde kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

Sınav Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri
Madde 6- Öğrenci Seçme ve Yenleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programın koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim ön lisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır. Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Meslek yüksekokul müdürlükleri ile açıköğretim ön lisans programlarının bağlı olduğu birimler başvurma belgelerinin bu Yönetmelikte yer alan koşullara uygunluğunu kontrol ederek onaylanmasından, başvuru evrakının başvuru süresi sonunda ÖSYM ye ulaştırılmasından ve son sınıflarda okuyan öğrencilerin mezuniyet işlemlerini Temmuz ayının son haftasına kadar tamamlayarak mezun olsun veya olmasın başvursun veya vurmasın tüm adayların akademik not ortalamalarını ÖSYM'den elektronik ortamda gönderilen listelere işleyerek bu listelerin 1 Ağustos tarihine kadar ÖSYM'ye gönderilmesinden sorumludurlar.

Sınav ve Değerlendirme
Madde 7- Bu Yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile yetenek sınavı sonuçlarına göre kılavuzda belirtilen kurallar uyarınca ağırlıklandırılmış meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarında alınan akademik not ortalamaları göz önünde tutulur. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ağırlıklı Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş kılavuzda yer alır.

Yerleştirme
Madde 8- ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, tercihlerini, yerleştirme puanlarını ve lisans programlarının kontenjan ve koşullarını gözönünde tutarak lisans programlarına yerleştirir. Her ne sebepten olursa olsun boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılamaz.

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı
Madde 9- Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğretimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programlarda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflarda eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğretimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri; yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programlarındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğretimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğretimine Hazırlık Programına başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitenin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır, başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans Öğretimine Hazırlık Programı uygulanan açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez.

Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Üniversite Yönetmeliğine göre başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse Lisans Öğretimine Hazırlık Programı süresinde Öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanırlar.

Açıköğretime Giriş
Madde 10- Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Farklı alanlardan mezun olanlara lisans programına hazırlık programı uygulanır.

Hangi meslek yüksekokulu mezunlarının açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde edecekleri, hangi mezunlara lisans öğretimine hazırlık programı uygulanacağı Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda belirtilir. Açıköğretim lisans programlarına başvuru ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara duyurulur

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 11- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15/10/1999 tarihli 23847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
Neredeyim? KeciborluMyo.net Site HaritasıKeciborluMyo.net » Öğrenci İşleri » Yönetmelik ve Yönerge » Dikey Geçiş Yönetmeliği
#3856
BAĞLANTILAR
3.128.108  283  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10