CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

Eğitim ve öğretimde uygulanacak olan usûl, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbalık aracı, yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayata uygun olmayı sağlayan uygulamalı ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi normal Eğitim-Öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan Eğitim-Öğretim programını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi birimlerinde Yaz Okulu Eğitim-Öğretim programında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM - Yaz Okulunun Amaçları, Yönetimi ve Dersler

Yaz okulunun amaçları
Madde 4- Yaz okulunun amaçları şunlardır;
a) Üniversitede Eğitim-Öğretimin verimliliğini artırmak ve derslerdeki öğrenci yığılmasını önlemek,
b) Alt yarıyıllardan başarılı olup, üst yarıyıldan ders almak isteyen, çeşitli nedenlerle bazı dersleri alamayan veya devamını sağlayamayan öğrenciler ile aldıkları derslerden başarısız olan öğrencilere yeni bir olanak sağlamak,
c) Üniversite öğrencilerine öngörülen Eğitim-Öğretim süresinde mezun olabilme olanağı sağlamak,
d) Lisansüstü Eğitim-Öğretimin tezsiz yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin mezuniyetlerini atama dönemine yetiştirmek.

Yaz okulunda yönetim
Madde 5-
Yaz okulu, Üniversite Senatosu tarafından seçilen ve üç öğretim üyesinden oluşan bir "Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu" tarafından yönetilir.

Yaz okulunda açılacak dersler
Madde 6- Yaz okulu yabancı dil hazırlık sınıfı; önlisans ve lisans Eğitim-Öğretim programlarının birinci ve ikinci Eğitim-Öğretim programlarında ve lisansüstü eğitimin tezsiz yüksek lisans programlarında açılabilir. Ancak, bu programlardan normal olarak güz ve bahar yarıyıllarında açılması gereken dersler, yaz okulu programına ertelenemez.

Yaz okulu takvimi, Üniversite Senatosunca belirlenir ve ilan edilir. Yaz okulunda açılacak dersler;
a) Lisans programlarında, fakültelerin ilgili bölümlerinin Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca,
b) Ön lisans programlarında, Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinin Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca,
c) Lisansüstü programlarda enstitü anabilim dalı başkanlıklarının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca,
d) Yabancı dil hazırlık sınıfında, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca,
e) Derslerin düzenlenmesi Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunca karara bağlanır.

Hazırlık sınıfı öğrencileri
Madde 7-
Yaz okulu çerçevesinde açılan yabancı dil hazırlık sınıfına, bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde devam edebilirler.

Yaz okulu çerçevesinde açılan yabancı dil hazırlayıcı Eğitim-Öğretim programına;
a) Üniversitenin öğretim elemanları,
b) Üniversite dışından gelen konuk öğrenciler katılabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Çeşitli Hükümler

Ders alma kredisi
Madde 8-
Yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil hazırlayıcı Eğitim-Öğretim programı hariç, fakülte ve yüksekokullar için düzenlenen yaz okulunda; bir öğrenci toplam on iki krediyi aşmayacak şekilde ders alabilir ve staj ve bitirme ödevi dışındaki derslere kayıt yaptırabilir.

Yaz okulunda süre
Madde 9-
Yaz okulunun süresi yedi haftadır. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir.

Haftalık ders saati
Madde 10- Yaz okulunda her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yabancı dil hazırlık veya yabancı dil hazırlayıcı Eğitim-Öğretim programında haftalık ders saati toplam otuz saatten az olamaz.

Başarı değerlendirmesi
Madde 11- Yaz okulunda derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun saptanması güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir.

Kayıt işlemleri
Madde 12- Üniversite öğrencileri ve diğer öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemeler, Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından yapılarak ilan edilir. Yaz okulu ile ilgili öğrenci sorunları bu Kurul tarafından çözümlenir.

Yaz okulundan önceki yarıyıl sonunda azami öğrenim süresini doldurmuş, ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilerin yaz okuluna kaydı yapılmaz.

Süre
Madde 13- Yaz okulunda geçen süre, Eğitim-Öğretim süresinden sayılmaz.

Belge verilmesi
Madde 14- Üniversite önlisans, lisans ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri dışındaki öğrencilere; yaz okulunun süresini, alıp başardıkları derslerin adını, birim saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Ücret
Madde 15- Yaz okulu ücretli olup, alınacak ücret Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 16- 1/5/1998 tarihli ve 23329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Son Hükümler

Yürürlük
Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür. 16.06.2005 tarih ve 25847 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Neredeyim? KeciborluMyo.net Site HaritasıKeciborluMyo.net » Öğrenci İşleri » Yönetmelik ve Yönerge » Yaz Okulu Yönetmeliği
#5244
BAĞLANTILAR
3.128.077  252  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10